• 11.2014 r. – Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza w siedzibie Stowarzyszenia „Współistnienie” w Łobzie,
  • 10.2014 r. – z–ca Dyrektora Centrum Integracji Społecznej został powołany podczas IV Zjazdu Konwentu CIS/KIS w Kluczach na wiceprezesa Rady Programowej, jest również członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łobzie,
  • 09.2014 r. – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał Dyrektor Centrum Integracji Społecznej na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014 – 2016,
  • 06.2014 r. Stowarzyszenie „Współistnienie” podpisało w 2014r. porozumienie z Gminą Łobez w sprawie zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy. W tym zakresie pracownik Stowarzyszenia bierze udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego,
  • 2013 r. – Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Lider Ekonomii Społecznej”,
  • 2013 r. – Podziękowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działalność Centrum z okazji dziesięciolecia funkcjonowania ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym dla Prezesa Stowarzyszenia „Współistnienie” i Dyrektora Centrum,
  • 2012 r. – Nominacja do przyznawanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrody „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” w kategorii „Najlepszy projektodawca PO KL”,
  • 2011 r. – organizacja ogólnopolskich „Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy” – konferencji w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało na celu prezentację i wymianę doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Gośćmi byli przedstawiciele 16 województw wytypowanych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w porozumieniu z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz Wojewódzkimi Urzędami Pracy, przedstawiciele administracji rządowej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaprezentowane między innymi takie instytucje jak: Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, programy reintegracji społecznej i zawodowej, wychodzenia z bezdomności, przemocy, wspieranie osób niepełnosprawnych, działalności organizacji pozarządowych, instytucji, projektów na rzecz szeroko rozumianych form pomocy,
  • 2009 r. wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak
  • 2008 r. Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie pomocy społecznej.