Rekrutacja do CIS odbywa się na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003) określającej warunki uczestnictwa.

W myśl ustawy uczestnikami CIS mogą być:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zwolnione z zakładu karnego, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne.

Osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Uczestnikami Centrum nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zapisów do programu dokonuje się osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie, w godzinach od 07:00 – 14:30.

Należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • aktualne potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej z PUP.