ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/08/2019

na dostawę namiotu handlowego białego o wymiarach szer. 8m i dł. 12m.


W związku z realizacją zasady konkurencyjności, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Współistnienie” reprezentowane przez prezesa, p. Marię Paprocką-Wall, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, tel. 91 397 36 04, e-mail: cis.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego namiotu handlowego, o min. parametrach:

 1. Wymiary i waga:

Szerokość: 8m

Długość: 12m

Sekcje: 2m

Wysokość boku: 2m

Wysokość szczytu: 3,46m

 1. Poszycie:

Poszycie: PVC

Namiot wyposażony w system wentylacyjny

Ściany boczne z oknami

Wjazd nr.1 - szer. min. 3,73m x wys. min. 2,49m

Wjazd nr.2 - szer. min. 3,73m x wys. min. 2,49m

 1. Konstrukcja ocynkowana ogniowo:

Średnica rury: min. 40mm

Grubość rury: min. 1,6mm

Stopy namiotu: ok. 14cm

Namiot musi być wyposażony w zestaw naprawczy do poszycia PCV.

 

Istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie z zakresu montażu i demontażu namiotu.
 • Namiot będący przedmiotem dostawy musi posiadać gwarancję producenta na okres co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca dostarczy wraz z namiotem pisemną gwarancję producenta.
 • Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
  1. Rozliczenie zakupu nastąpi po otrzymaniu namiotu na podstawie protokołu odbioru.
  2. Zapłata za fakturę może nastąpić z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz bezusterkowego protokołu odbioru dostawy.
  3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego namiotu
 • Opis sposobu obliczania ceny.
 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
 2. Podstawą wyceny oferty jest niniejszy opis przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt rozmieszczenia/instalacji/ namiotu.
 3. Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonywania) zamówienia.
 5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2019 r.
 2. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
  Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, lub inną trwałą techniką. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 01/08/2019”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego, w  pokoju nr 105 (sekretariat), za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 21.08.2019r., do godziny 14:00.