W dniu 5 października 2020 roku Stowarzyszenie „Współistnienie” podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

  Z uzyskanych w ramach projektu grantów można dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.